Dr. Ankur Malik
Dr. Ankur Malik
Consultant Anatomic Pathologist
Thumbay Hospital Dubai
Al Qusais, Dubai
Medeor Hospital Abu Dhabi
Al Danah, Abu Dhabi
Dr. Deepti Shukla
Dr. Deepti Shukla
Consultant Anatomic Pathologist
Dr. Alice Saber Nakhla
Dr. Alice Saber Nakhla
Specialist Clinical Pathologist
HealthBay Al Thanya Dubai
Umm Suqeim, Dubai