Dr. Bara Maty
Dr. Bara Maty
Specialist Dermatology
CosmeSurge, Al Karamah
Al Karamah, Abu Dhabi
Dr. Samir Rahmani
Dr. Samir Rahmani
Consultant Bariatric & General Surgeon
CosmeSurge, Al Jimi
Al Jimi, Al Ain
Dr. Hossein Yavari
Dr. Hossein Yavari
Specialist, Dermatology & Hair Transplant
CosmeSurge, Marina
Dubai Marina, Dubai
CosmeSurge, Al Karamah
Al Karamah, Abu Dhabi
Dr. Fairouz Radi
Dr. Fairouz Radi
Specialist, Obstetrics & Gynaecology
CosmeSurge, Al Jimi
Al Jimi, Al Ain
Dr. Katarina Zivec
Dr. Katarina Zivec
Specialist, Plastic Surgery
CosmeSurge, Al Karamah
Al Karamah, Abu Dhabi
Dr. Gabriel Saab
Dr. Gabriel Saab
Specialist, Plastic Surgery
Dr. Alaleh Jamshidi
Dr. Alaleh Jamshidi
Consultant, Plastic Surgery
CosmeSurge, Al Karamah
Al Karamah, Abu Dhabi