Dr. Rubina .
Medical Microbiologist
Rashid Hospital Dubai
Umm Hurair 2, Dubai